ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនធីថៃហ្សូហួឈួងម៉េងខូអិលធីឌី។

អាសយដ្ឋានៈតំបន់ឧស្សាហកម្មប៊ីហាយថេនទីយហ្សេជាំងប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ / អ្នកគ្រប់គ្រង: +៨៦ ១៨៨៥៨៦៣៥១៦៨

ទូរស័ព្ទ / ការិយាល័យ៖+៨៦ ៥៧៦ ៨៣៧៧៩៨៨៨

អ៊ីមែល៖fql@hc-mould.com

អ៊ីមែល៖sales@hc-mould.com

ទូរសារ៖+៨៦ ៥៧៦ ៨៣៧៧៩០០០

Whatsapp: +៨៦ ១៨៨៥៨៦៣៥១៦៨/ +៨៦ ១៥៨៦៨៦០៧២៦១

ផ្ញើការសាកសួរ